Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Wielki slownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford / The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Online

Inhalt :: Content

Zweisprachiges englisch-polnisches/polnisch-englisches Großwörterbuch mit rund 115.000 Stichwörtern und Wendungen sowie 265.000 Übersetzungen je Sprachrichtung. Verzeichnet werden neben dem britischen Englisch auch regionale Varietäten aus den USA, Kanada und Australien. Basiert u.a. auf dem "Oxford English Corpus" und dem "Korpus języka polskiego PWN".

Verlag :: Publisher

PWN

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

106385

Verlagsinformation :: Publisher's information

Największy słownik angielsko-polski i polsko-angielski, nagrodzony Europejskim Medalem Business Centre Club, już dostępny na korzystnych warunkach, a w nim:

- 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych - znaczeń, wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów;

- liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin, takich jak handel, ekonomia, ubezpieczenia, ekologia, telekomunikacja, reklama, zarządzanie, farmakologia, transport, psychologia, socjologia;

- słownictwo o różnej skali zabarwienia stylistycznego i emocjonalnego, od wyrażeń książkowych i oficjalnych, przez humorystyczne i przenośne, po potoczne, a nawet obraźliwe i slangowe,

- brytyjska i amerykańska wymowa haseł;

- trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane);

- rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka);

- bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN);

- angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła;

- wyróżnione typograficznie liczne związki frazeologiczne i przysłowia.

Dzięki ogromowi i różnorodności zgromadzonego w słowniku materiału oraz prostemu i efektywnemu mechanizmowi wyszukiwania, użytkownik Wielkiego słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego w internetowym serwisie WN PWN łatwo znajdzie wszystkie potrzebne informacje, bez potrzeby sięgania do innych słowników.


The biggest English-Polish and Polish-English dictionary, awarded the European Business Centre Club Medal, now available online on financially favourable conditions, and inside:

- 1 000 000 English and Polish lexical items - meanings, words, typical word collocations, phrases and idioms;

- many specialistic terms from more than 100 different disciplines, such as trade, economics, insurance, ecology, communication, advertising, management, pharmacology, transportation, psychology, sociology;

- words stylistically and emotionally toned, from official and literary, through humorous and metaphorical, to offensive and slang;

- British and American pronunciation;

- precise translations, specified by so called directives of choise (typical subjects and objects;

- division of English equivalents on the basis of their use (British, American, Australian and Canadian version of language);

- very rich example material, sources of which were texts of modern English language (British National Corpus) and Polish language (Polish Language Corpus PWN);

- phrasal verbs as a separate expanded sub-entries;

- many typographically singled out phrases and proverbs.

top  top